Terugkeren naar winkel
Besteloverzicht

Je winkelwagen is leeg

Gratis verzending in heel Nederland vanaf €50,-

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer: Bakkerij Dunselman
Handelend onder de naam: Bakkerij Dunselman B.V.
Vestigingsadres: Bedrijfsweg 15 G, 1785 AK, Den Helder
Telefoonnummer: 0223-672050
KvK-nummer67667724, te Alkmaar
BTW- identificatienummer: NL857120293B01
IBAN: NL47ABNA0520583485.

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Dunselman. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Bakkerij Dunselman te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Dunselman zijn vrijblijvend. Bakkerij Dunselman accepteert geen aansprakelijkheid voor zet-of drukfouten. Bakkerij Dunselman behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of ( wettelijke) voorschriften per direct te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij de centrale bakkerij of de eigen winkels van Bakkerij Dunselman. Bij bezorging worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

Diensten
De dienst die bakkerijdunselman.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van brood, koek, taarten, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland. Bakkerij Dunselman behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en / of aan te vullen.

Producten
Afhankelijk van het seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeelding op de website.

Besteltijd
De klant kan van maandag tot en met vrijdag tot 11.00 uur bestellen voor levering de volgende dag. Taarten voor levering op maandag dienen zaterdagmiddag vóór 11.00 uur besteld te zijn. Op zondag levert Bakkerij Dunselman niet.
Moet een product worden voorzien van een afbeelding, houdt er dan rekening mee dat deze afbeelding vóór 11.00 uur door ons is ontvangen. Rond feestdagen kunnen andere besteltijden gelden

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Dunselman behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. bakkerijdunselman.nl is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in levering gebracht.

Levertijden en bezorgen
Bakkerij Dunselman zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor bakkerij Dunselman ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Indien de bestelling bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de bestelling bij de receptie is afgeleverd is Bakkerij Dunselman niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering. Bakkerij Dunselman levert in principe niet op zon-en feestdagen, tenzij anders met de klant is overeengekomen.

In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren

Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Wanneer een ontvanger meerdere keren niet thuis wordt aangetroffen en er niet wordt gereageerd op het afhaalbericht zal de bestelling retour naar de bakkerij gaan. De kosten voor de bezorging en de producten \ijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Bakkerij Dunselman daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur naar de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Dunselman de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Bakkerij Dunselman geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden.

Betaling
Alle bestellingen via de website www.bakkerijdunselman.nl dienen vooruit betaald te worden via iDEAL.

Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief 6% BTW. De koper is de prijs verschuldigd die Bakkerij Dunselman in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke ( manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bakkerij Dunselman worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Afbeeldingen op taarten
Afbeeldingen en foto’s dienen aangeleverd te worden in de gangbare bestandsformaten JPG, GIF of PNG van voldoende resolutie. Ook bij een eigen ontwerp dient de afbeelding een minimale doorsnede van 15 centimeter te hebben.

Bakkerij Dunselman streeft er naar de kleuren van de afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren. Door het gebruik van eetbare inkt en printbenodigdheden kan het gebeuren dat kleuren en kwaliteit van foto’s en logo’s niet 100% overeenstemmen met het origineel of de getoonde productfoto’s. Bakkerij Dunselman kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld.

Bakkerij Dunselman is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden en als gevolg daarvan op producten verwerkte afbeeldingen. Desondanks is Bakkerij Dunselman zich bewust van haar maatschappelijke verantwoording en wil zij haar ethiek hoog houden. Daarom worden alle ingezonden afbeeldingen door Bakkerij Dunselman gecontroleerd op ongeoorloofde inhoud volgens Nederlands en Europees recht. Foto’s die aanstoot geven ( b.v. met pornografische of gewelddadige inhoud ) of schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen of persoonlijkheidsrechten en / of copyrights van derden kunnen schaden, worden geweigerd. De koper wordt terechtgewezen op het overtreden van onze voorwaarden en in de gelegenheid gesteld een andere afbeelding in te zenden of de koop te annuleren.

Overmacht
In geval van overmacht heeft Bakkerij Dunselman het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Dunselman gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakeld derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Klachten
Bakkerij Dunselman doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Bakkerij Dunselman neemt elke klacht serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

Aansprakelijkheid
Bakkerij Dunselman is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Dunselman is toe te rekenen dan wel ontstaan door omstandigheden die niet voor risico van bakkerij Dunselman komen. Bakkerij Dunselman draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Dunselman eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Dunselman is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Dunselman, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Dunselman. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Dunselman uitgesloten. Bakkerij Dunselman is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Bakkerij Dunselman. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Diversen
De klant van bakkerij Dunselman dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij Dunselman geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Dunselman garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig ( ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Dunselman en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.